Skontaktuj się z nami...

Umowa rejestracyjna


Opublikowano: [2013-06-06]

Kategoria: [Umowa rej]
Odpowiedź:

POBIERZ

 

UMOWA REJESTRACYJNA

 

 

Umowa
trójstronna, zawarta dnia   ………….…….
…………………. r. w Lidzbarku pomiędzy:

 

[1] Spółką Fabryka Okien
KONAL S.A.
.,
13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000394387, NIP: 5711692348 oraz każde inne przedsiębiorstwo, które będzie
następcą prawnym Fabryki Okien
KONAL S.A. w tej części działalności, której dotyczy niniejsza umowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Ireneusza
Twardowskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej
LICENCJODAWCĄ

 

[2]
Spółką
B2B.net S.A.
,
13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000387063, NIP: 5711707392 oraz każde inne przedsiębiorstwo, które będzie
następcą prawnym B2B.net S.A. w tej części działalności, której dotyczy
niniejsza umowa, reprezentowaną
przez Jolantę Jasionowską – Członka Zarządu zwaną
dalej SPRZEDAWCĄ

 

 [opcjonalnie, niewłaściwe
skreślić]

 

[dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych]

[3] Panem/Panią …………………………..……………………………………..
zam. …………………….……………………………………

…………………………kod pocztowy………………………ulica …..…………………………...……………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….

na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczych w Urzędzie Miasta …………………………...……………………………..

………………………………………….. zarejestrowaną pod numerem
 …………………………………………………..  z dnia …………. …………z siedzibą w …………………………………kod
pocztowy………………………ulica……………………….………………...……

Regon: …………….…………….………….; NIP: ……………………….…………,
zwanym dalej DYSTRYBUTOREM,

 

[dla spółek prawa handlowego
czyli spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe]

[3’]
Spółką
………………………………………………………………………………..……….. z siedzibą w …………………….……….,
ul. ……………….………………….………., kod pocztowy ………………… wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….., ………Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr …………..……….., NIP:
…………..…….., wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego ……………………………………. zł
reprezentowana przez:

a)    
Imię
nazwisko  ………………………………………………………………………stanowisko:
………………………..…………………

b)    
Imię
nazwisko  ………………………………………………………………………stanowisko:
…………………………..………………

zwaną
dalej DYSTRYBUTOREM,

 

ZWAŻYWSZY, ŻE


 1. LICENCJODAWCA
  podpisał umowę na dofinansowanie, (ze środków unijnych), projektu realizowanego
  pod nazwą handlową e-platforma zakupowa KONAL: „Usprawnienie procesów zakupów i
  rozwój sieci sprzedaży dzięki uruchomieniu zintegrowanego systemu zarządzania i
  e-biura w przedsiębiorstwie KONAL”. Umowa nr UDA-RPWM.07.02.02-28-005/11;

 2. Na
  bazie w/w umowy LICENCJODAWCA utworzył e-platformę zakupową dla branży okiennej
  o nazwie handlowej e-platforma KONAL i znajdującej się pod adresem
  internetowym: www.konal.net.pl

 3. LICENCJODAWCA
  jest właścicielem znaku towarowego KONAL;

 4. LICENCJODAWCA
  udzielił SPRZEDAWCY licencji na korzystanie z e-platformy zakupowej
  realizowanej w ramach projektu o których mowa w punkcie 1 oraz ustanawia
  SPRZEDAWCĘ wyłącznym operatorem e-platformy;

 5. Licencja
  udzielona SPRZEDAWCY obejmuje możliwość udzielania przez SPRZEDAWCĘ sublicencji
  podmiotom, które podpiszą niniejszą umowę;

 6. SPRZEDAWCA
  udziela DYSTRYBUTOROWI sublicencji na korzystanie z e-platformy w zakresie
  niezbędnym do współpracy i przewidzianym dla DYSTRYBUTORÓW;

 7. E-platforma
  działa na bazie internetu i dostępna jest pod adresem: www.konal.net.pl;

 8. DYSTRYBUTOR
  jako podmiot gospodarczy zarejestrowany zgodnie z prawem, spełnia warunki do
  wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy;

 9. DYSTRYBUTOR
  może korzystać ze znaków firmowych i towarowych Spółki jej emblematów, symboli niezbędnych
  dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

 10. W
  ramach niniejszej Umowy DYSTRYBUTOR upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur,
  bez podpisu;

 11. Wszelkie
  załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i traktowane są na równi z
  jej postanowieniami;

 12. Niniejsza
  Umowa zostaje zawarta celem ustalenia zasad i warunków współpracy pomiędzy
  stronami  umowy.

 

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE

 

Przedmiot umowy

§ 1


 1. Przedmiotem
  Umowy jest sprzedaż i dostawa towarów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ w ramach funkcjonowania
  e-platformy zakupowej KONAL w asortymencie dostępnym na e-platformie (zwanym
  dalej: stolarką otworową);

 2. DYSTRYBUTOR
  upoważniony jest do dalszej odsprzedaży towarów, we własnym imieniu;

 3. DYSTRYBUTOR
  podpisując niniejszą umowę ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcji
  dodatkowych e-platformy takich jak:

  1. Możliwość
   utworzenia własnej strony internetowej na bazie dostarczonego przez
   LICENCJODAWCĘ szablonu strony. Wzór szablonu strony internetowej
   dla sklepów i składów budowlanych pod adresem:
    www.przyklad.msb.net.pl.

Wzór szablonu strony internetowej dla salonów okiennych pod adresem: www.przyklad.konal.pl);


 1. Dostęp
  do serwera pocztowego z wystandaryzowanym adresem mailowym imię.nazwisko@konal.net.pl dla
  wszystkich pracowników DYSTRYBUTORA;

 2. Uczestnictwo
  w programie lojalnościowym skierowanym do klientów DYSTRYBUTORA;

 3. Możliwość
  zamieszczania towarów DYSTRYBUTORA na giełdzie towarowej;

 4. Dostęp
  do e-biura w systemie cloud computing wraz z dedykowanym (indywidualnym)
  miejscem na serwerze;

 5. Dostęp
  do modułu społecznościowego skierowanego dla branży okiennej wraz z możliwością
  założenia konta użytkowania;

 6. Dostęp
  do systemu małej księgowości z możliwością wystawiania faktur, dokumentów WZ,
  PZ oraz prowadzenia gospodarki magazynowej (swoich magazynów) przez
  DYSTRYBUTORA;

 7. Uczestnictwo
  w systemie prowizyjnym od pozyskanych przez DYSTRYBUTORA nowych członków do wspólnych
  zakupów na e-platformie;

 8. Wdrażanie
  funkcji dodatkowych e-platformy będzie realizowane zgodnie z harmonogramem
  określonym w umowie o dotacje, o której mowa w punkcie 1 preambuły. Harmonogram
  jest dostępny do wglądu w siedzibie Licencjodawcy lub u Przedstawicieli
  Regionalnych;

 

Obowiązki stron

§ 2


 1. SPRZEDAWCA
  zobowiązuje się do sprzedaży DYSTRYBUTOROWI określonej w jego zamówieniu stolarki
  otworowej a DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty za
  dostarczony towar;

 2. Każdorazowe
  zamówienie wynikać będzie z przeprowadzonej i zamkniętej kumulacji i stanowi
  integralną część niniejszej Umowy;

 3. Uczestniczenie
  w kumulacji do jej zakończenia traktowane jest jako złożenie zamówienia na daną
  stolarkę otworową;

 4. Podstawą
  do realizacji zamówienia i organizacji logistyki dostawy jest dostarczenie SPRZEDAWCY
  dowodu wpłaty za kupioną stolarkę otworową lub wpłata środków pieniężnych na
  rachunek bankowy przypisany DYSTRYBUTOROWI, o którym mowa w § 6 punkt 1
  niniejszej Umowy;

 

Login i hasło do e-platformy

§ 3


 1. DYSTRYBUTOR
  otrzymuje od SPRZEDAWCY osobisty login i hasło rejestracyjne potrzebne do
  korzystania z funkcji na e-platformie znajdującej się pod adresem www.konal.net.pl;

 2. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do nie ujawniania otrzymanego loginu i hasła osobom trzecim. W
  przypadku przekazania loginu i hasła osobom trzecim DYSTRYBUTOR ponosi
  odpowiedzialność za czynności jakie zostaną wykonane na e-platformie za
  pomocą  przekazanego loginu i hasła;

 3. SPRZEDAWCA
  nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w wyniku udostępnienia
  przez DYSTRYBUTORA loginu i hasła osobom trzecim;

 

Procedura składania zamówień na e-platformie

§ 4


 1. Każdorazowe
  zamówienie wynikać będzie z przeprowadzonej i zamkniętej kumulacji na
  e-platformie KONAL;

 2. Strony
  przyjmują następujący schemat składania zamówień:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. DYSTRYBUTOR
  składać będzie zamówienia wstępne na dostawę stolarki otworowej mailem na adres
  mailowy: zamowienia@konal.net.pl
  wraz z informacją telefoniczną w celu potwierdzenia, iż zamówienie dotarło do
  adresata. Kontakt telefoniczny: Bartosz Liebner, telefon komórkowy: (+48)
  662 085 899 lub Pan Krzysztof Piskorowski, telefon komórkowy: (+48)
  882 133 965, telefony stacjonarne: (23) 696 28 39;

 2. Każde
  zamówienie aby zostało uznane za zgodne z niniejszą umową, musi zawierać
  następujące dane:

a)    
konstrukcje
okienne wraz z ilością zgodnie z ich oznaczeniem na e-platformie;

b)    
w
przypadku zamówienia konstrukcji nie ujętych na e-platformie – DYSTRYBUTOR
powinien wskazać parametry przedmiotu zamówienia umożliwiające ich indywidualną
wycenę przez SPRZEDAWCĘ;


 1. SPRZEDAWCA
  potwierdza przyjęcie zamówienia oraz wyliczoną cenę w ciągu, do 24 godzin od
  wpływu zamówienia mailem na adres mailowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wpisać w kratki
każdą literę adresu mailowego oddzielnie lub na szarym tle)

…………………………………………………………………………………………………oraz telefon: ……………………………….………


 1. Podstawą
  do realizacji zamówienia i organizacji logistyki dostawy jest dostarczenie przez
  DYSTRYBUTORA do SPRZEDAWCY tzw.: zamówienia ostatecznego, które zawierać
  będzie:

a)    
pisemne
potwierdzenie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem jego numeru nadanego
przez e-platformę KONAL oraz

b)    
dowodu
wpłaty należności za zamówioną stolarkę otworową;


 1. Ostateczne zamówienie, o którym mowa w punkcie 5
  powyżej lub rezygnacja z realizacji zamówienia DYSTRYBUTOR składać będzie w terminie
  do 24 godzin od otrzymania wyceny od 
  SPRZEDAWCY mailem na adres mailowy: zamowienia@konal.net.pl wraz z
  informacją telefoniczną w celu potwierdzenia, iż zamówienie dotarło do
  adresata. Kontakt telefoniczny: Bartosz Liebner, telefon komórkowy: (+48)
  662 085 899 lub Pan Krzysztof Piskorowski, telefon komórkowy: (+48)
  882 133 965, telefony stacjonarne: (23) 696 28 39;

 

Logistyka i terminy dostaw

§ 5


 1. Miejscem
  wykonania umowy jest magazyn SPRZEDAWCY;

 2. Koszty
  dostawy zamówionych na e-platformie okien pokrywane będą przez:

a)    
SPRZEDAWCĘ
– w przypadku zamówienia towaru powyżej minimum logistycznego, który będzie
każdorazowo określany w przeprowadzanych kumulacjach na e-platformie;

b)    
DYSTRYBUTORA
– w przypadku własnego odbioru z magazynu SPRZEDAWCY;


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązany jest do oceny jakościowej i ilościowej i podpisania dokumentu WZ w
  momencie odbioru towaru;

 2. DYSTRYBUTOR
  ma możliwość zgłoszenia, w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych, po
  odbiorze każdej transzy dostawy towaru, wszystkich braków nie wyszczególnionych
  w dokumencie WZ, nieprawidłowości i wad fabrycznych.

 3. STRONY
  ustalają następujące terminy realizacji zamówień na dostawę stolarki okiennej:

a)    
Okna
elewacyjne białe oraz kolory standardowe (wyszczególnione w cenniku SPRZEDAWCY)
– termin realizacji zamówienia: 14 dni + 7 dni na dostawę;

b)    
Okna
elewacyjne w kolorach niestandardowych oraz w nieprostokątnych kształtach –
termin realizacji zamówienia: na podstawie ustaleń indywidualnych,


 1. W
  przypadku realizacji  dostawy  transportem SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTOR obowiązany  jest do:

a)    
rozładowania
dostarczonej stolarki otworowej na koszt własny;

b)    
dostarczenia
SPRZEDAWCY następujących informacji:

- imię i
nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostarczanej stolarki otworowej;

-
telefon do osoby odbierającej (min. 2 numery telefoniczne);

-
adres dostawy w tym uwagi utrudniające dojazd np.: wąska brama wjazdowa, firma
w przejściu podziemnym, piaszczysta droga dojazdowa itp.

-
możliwe godziny dostawy;

 

Rozliczenia pomiędzy stronami

§ 6


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do wpłaty należnej SPRZEDAWCY kwoty za zamówioną stolarkę
  otworową w następujący sposób:

a)     na konto w BRE Banku o numerze: 84 1140 1111 0000 4151 3200 1250

b)     bezpośrednio  do 
kasy SPRZEDAWCY;


 1. Za
  datę zapłaty uważa się dzień wpływu należnej kwoty na konto lub do kasy
  SPRZEDAWCY; 

 2. Strony
  ustalają następujące terminy płatności na zakup stolarki okiennej dostępnej na
  e-platformie KONAL:

a)    
Przedpłata
w wysokości kwoty netto zamówienia;

b)    
Pozostała
kwota, to jest kwota VAT - w terminie do 4 dni po dostawie;


 1. Płatność
  przy dostawie lub z odroczonym terminem jest możliwa tylko i wyłącznie po
  spełnieniu następujących założeń:

a)    
pozytywnej
akceptacji tej formy płatności przez obie strony umowy;

b)    
pozytywnej
akceptacji udzielonej przez ubezpieczyciela to jest firmę EULER HERMES;

c)    
podpisaniu
aneksu do niniejszej umowy;


 1. Potwierdzeniem
  dokonanej wpłaty będzie pocztowy dowód przelewu, potwierdzenie bankowe przelewu
  lub dowód KP;

 2. DYSTRYBUTOR oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i
  otrzymywania faktur VAT, ich duplikatów oraz korekt i upoważnia SPRZEDAWCĘ do
  wystawiania faktur VAT bez podpisu;

 3. Dane
  wpisywane na dokumentach zapłaty:

W rubryce „odbiorca”
wpisujemy:

B2B.net S.A

Ulica Jeleńska 56

13-230 Lidzbark

NIP: 5711707392

W rubryce „tytuł
przelewu” wpisujemy:

Numer
klienta, numer zamówienia

W rubryce „numer konta
odbiorcy” wpisujemy:

Numer
konta jaki został nadany klientowi w niniejszej umowie i został zapisany w § 6
p.1a

 

§ 7


 1. SPRZEDAWCA
  zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, pomimo wniesienia
  wpłaty i złożenia zamówienia ostatecznego w przypadku istnienia zaległości płatniczych
  DYSTRYBUTORA wobec SPRZEDAWCY;

 2. W
  przypadku określonym w ust.1, wniesiona wpłata zaliczona zostaje na poczet
  zaległości płatniczych z okresu poprzedniego.

 3. Wnoszone
  bieżące wpłaty (bez względu na dyspozycje DYSTRYBUTORA) będą zarachowane na
  poczet jego zobowiązań, według kolejności ustalonej przez SPRZEDAWCĘ;

 4. SPRZEDAWCA
  dopuszcza możliwość negocjowania indywidualnych terminów zapłaty, które jednak wymagają
  każdorazowo odrębnego pisemnego aneksu do przedmiotowej Umowy;

 5. O
  każdej zmianie adresu i innych zmianach istotnych dla statusu prawnego DYSTRYBUTORA,
  jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCĘ;

 

§ 8


 1. W
  przypadku zaistnienia zaległości płatniczych DYSTRYBUTORA względem SPRZEDAWCY
  ponad terminy określone w niniejszej umowie i aneksach do umowy, SPRZEDAWCA
  przekaże windykację należności do firmy windykacyjnej EULER HERMES na koszt
  DYSTRYBUTORA;

 2. Wezwania
  do zapłaty wysyłane do DYSTRYBUTORA będą wysyłane na adres wskazany przez
  DYSTRYBUTORA w niniejszej Umowie;

 3. Odmowa
  przyjęcia wezwania bądź niepodjęcie go w terminie równoznaczne jest z
  doręczeniem wezwania do zapłaty.

 

Gwarancje

§ 9


 1. Strony
  ustalają, iż gwarancja na sprzedawane towary na e-platformie KONAL, www.konal.net.pl, (towary  z branży budowlanej) obejmuje gwarancję
  udzielaną przez producentów danych towarów;

 2. Odpowiedzialność
  SPRZEDAWCY inna niż z gwarancji producenta wynikać będzie z zapisów kodeksu
  cywilnego;

 3. SPRZEDAWCA
  zastrzega sobie 14 - dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od daty
  dostarczenia przez DYSTRYBUTORA wadliwego towaru lub zgłoszenia reklamacji,
  chyba, że rozpatrzenie reklamacji wymaga szczegółowych specjalistycznych badań
  lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, wówczas termin rozpatrzenia reklamacji
  wydłuża się do 30 dni, jednocześnie SPRZEDAWCA zastrzega niniejszym, że
  przedłużenie 14 dniowego terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji nie
  uchybia treści niniejszej umowy ani nie powoduje uznania reklamacji za
  uzasadnioną;

 4. W
  przypadku uzasadnionej reklamacji DYSTRYBUTOR może żądać wymiany wadliwego
  towaru na koszt SPRZEDAWCY.

 5. Strony
  ustalają, iż na sprzedawaną stolarkę okienną SPRZEDAWCA udziela gwarancji zgodnie
  z gwarancją, która będzie dostarczona wraz z oknami;

 6. Wady
  w sprzedanym towarze usuwa producent danego towaru w porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ.
  W takim przypadku DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego
  poinformowania SPRZEDAWCY o rodzaju usterek lub wad oraz adresu gdzie znajduje
  się wadliwa stolarka otworowa;

 7. Proste
  reklamacje na okna elewacyjne usuwane są we własnym zakresie przez DYSTRYBUTORA
  z tytułu posiadania statusu autoryzowanego dealera. Strony ustalają, iż proste
  reklamacje dotyczą następujących przypadków/sytuacji:

a)    
wymiana
pakietów szybowych;

b)    
wymiana
uszczelek;

c)    
regulacja
okuć;

d)    
wymiana
klamki;

e)    
wymiana
i ewentualne uzupełnianie okucia;

f)     
wymiana
listew przyszybowych;

g)    
usuwanie
drobnych zarysowań przy pomocy korektorów lub cosmofenu;

h)    
wymiana
skrzydła i ościeżnicy;


 1. Gwarancja
  nie obejmuje uszkodzeń towarów powstałych w czasie transportu realizowanego
  środkami DYSTRYBUTORA;

 2. Strony
  umowy ustalają, iż stolarka otworowa, która nie została w 100% opłacona nie
  jest objęta gwarancją;

 

Dodatkowe obowiązki DYSTRYBUTORA przy sprzedaży
stolarki okiennej

§ 10


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności przy sprzedaży stolarki
  okiennej:

a)    
wyłożenia
materiałów reklamowych lub próbek okien (po ich otrzymaniu od SPRZEDAWCY) w
sposób zapewniający nieskrępowany dostęp dla klientów - w punktach handlowych
DYSTRYBUTORA;

b)    
składowania
stolarki okiennej w punktach handlowych DYSTRYBUTORA w sposób zabezpieczający
ją przed  zniszczeniem lub uszkodzeniem;

c)    
stosowania
cen sprzedaży nie wyższych niż w cenniku udostępnionym przez SPRZEDAWCĘ;

d)    
prowadzenia
działalności handlowej w lokalu o należytej estetyce, odpowiednio i czytelnie
oznakowanym oraz otwartym w wyznaczonych godzinach;

e)    
prowadzenia
własnej grupy montażowej lub do współpracy z zewnętrznymi grupami montażowymi,
co do których DYSTRYBUTOR ma obowiązek sprawdzenia ich wiarygodności i podpisanie
z nimi umowy;

f)     
rozładunku dostarczanej stolarki okiennej na własny
koszt w przypadku realizacji dostawy transportem SPRZEDAWCY;

 

Znaki towarowe, reklama

§ 11


 1. DYSTRYBUTOR
  zorganizuje, w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ, odpowiednią ekspozycję znaku
  towarowego SPRZEDAWCY to jest znaku KONAL w siedzibie swojej firmy oraz
  współpracujących punktach sprzedaży;

 2. Wzór
  znaku towarowego:

 


 1. Koszty
  ekspozycji pokrywa SPRZEDAWCA;

 2. SPRZEDAWCA
  poprzez podpisanie niniejszej umowy upoważnia DYSTRYBUTORA do posługiwania się
  nazwą i znakiem graficznym SPRZEDAWCY;

 

Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania

§ 12


 1. Umowę
  niniejszą strony zawierają na czas nieograniczony;

 2. Każdej
  ze stron Umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem
  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca z
  zachowaniem formy pisemnej;

 3. W
  przypadku naruszenia przez DYSTRYBUTORA istotnych warunków Umowy, a w
  szczególności w razie  powtarzającej się
  zwłoki z zapłatą należności za przedmiot dostawy, SPRZEDAWCA może rozwiązać Umowę
  ze skutkiem natychmiastowym;

 

Pozostałe postanowienia

§ 13


 1. DYSTRYBUTOR
  nie może przekazać stronie trzeciej praw i obowiązków wynikających z niniejszej
  umowy, bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY;

 2. Strony
  nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie
  zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jeżeli niewykonanie nastąpiło na
  skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą
  okoliczność, która zachodzi po podpisaniu niniejszej umowy i jest niezależna od
  woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie
  można uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenie administracyjne, wojny,
  strajki itp.;

 3. SPRZEDAWCA
  nie odpowiada ponadto za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań oraz
  opóźnień w ich wykonaniu wynikających z kryzysu na rynku ropy, PCV, szkła, okuć
  oraz innych dziedzin związanych z produkcją okien;

 4. W
  sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają
  przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich przepisów prawa polskiego;

 5. Wszelkie
  spory wynikłe z realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
  wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzyga sąd
  właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY;

 6. Jeżeli jedna z klauzuli umowy jest lub będzie prawnie
  nieważna, pozostałe klauzule są nadal obowiązujące;

 7. Każda
  zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej.

 8. Umowę
  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
  stron.

 9. SPRZEDAWCA
  oświadcza, iż osobą kontaktową w sprawie zapisów i realizacji niniejszej umowy
  jest:

a)    
Imię
nazwisko: Bartosz Liebner, Kierownik Projektu e-platformy KONAL;

b)    
Telefony
kontaktowe: komórkowy: (+48) 662 085 899, stacjonarny: (23) 696
28 39;

c)    
Adres
poczty elektronicznej (e-mail): bartosz.liebner@konal.net.pl;


 1. DYSTRYBUTOR
  oświadcza, iż osobą kontaktową w sprawie zapisów niniejszej umowy jest:

a)    
Imię
nazwisko ……………………………….…………………………………………..……., stanowisko ……………….…………

b)    
Adres
mailowy + telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wpisać w kratki
każdą literę adresu mailowego oddzielnie lub na szarym tle)

……………………………………………………………………………………………….. oraz telefon: ……………………………….………

    

LICENCJODAWCA                                                                SPRZEDAWCA                                             DYSTRYBUTOR

 

 

 

 

 

_____________________                                                                    _______________________                                _________________________

Zbigniew
Twardowski                                                           Jolanta Jasionowska                                           
Czytelne podpisy osób

Prezes
Zarządu                                                                     Członek Zarządu                                                  
reprezentujących Dystrybutora

Fabryka
Okien KONAL S.A.                                                 B2B.net S.A.

 

 

 

 

 

 

___________________________                                        _________________________                            __________________________

Pieczątka firmowa Licencjodawcy                                        Pieczątka
firmowa Sprzedawcy
                            Pieczątka firmowa Dystrybutora


Wróć
Aktualności   |   O Firmie   |   Kumulacje   |   Giełda   |   Zamówienia   |   Skontaktuj się z nami...