Skontaktuj się z nami...

Umowa rejestracyjna

Opublikowano: [2013-06-06]
Kategoria: Umowa rej
Odpowiedź:

POBIERZ

 

UMOWA REJESTRACYJNA

 

 

Umowa
trójstronna, zawarta dnia   ………….…….
…………………. r. w Lidzbarku pomiędzy:

 

[1] Spółką Fabryka Okien
KONAL S.A.
.,
13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000394387, NIP: 5711692348 oraz każde inne przedsiębiorstwo, które będzie
następcą prawnym Fabryki Okien
KONAL S.A. w tej części działalności, której dotyczy niniejsza umowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Ireneusza
Twardowskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej
LICENCJODAWCĄ

 

[2]
Spółką
B2B.net S.A.
,
13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000387063, NIP: 5711707392 oraz każde inne przedsiębiorstwo, które będzie
następcą prawnym B2B.net S.A. w tej części działalności, której dotyczy
niniejsza umowa, reprezentowaną
przez Jolantę Jasionowską – Członka Zarządu zwaną
dalej SPRZEDAWCĄ

 

 [opcjonalnie, niewłaściwe
skreślić]

 

[dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych]

[3] Panem/Panią …………………………..……………………………………..
zam. …………………….……………………………………

…………………………kod pocztowy………………………ulica …..…………………………...……………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….

na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczych w Urzędzie Miasta …………………………...……………………………..

………………………………………….. zarejestrowaną pod numerem
 …………………………………………………..  z dnia …………. …………z siedzibą w …………………………………kod
pocztowy………………………ulica……………………….………………...……

Regon: …………….…………….………….; NIP: ……………………….…………,
zwanym dalej DYSTRYBUTOREM,

 

[dla spółek prawa handlowego
czyli spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe]

[3’]
Spółką
………………………………………………………………………………..……….. z siedzibą w …………………….……….,
ul. ……………….………………….………., kod pocztowy ………………… wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….., ………Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr …………..……….., NIP:
…………..…….., wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego ……………………………………. zł
reprezentowana przez:

a)    
Imię
nazwisko  ………………………………………………………………………stanowisko:
………………………..…………………

b)    
Imię
nazwisko  ………………………………………………………………………stanowisko:
…………………………..………………

zwaną
dalej DYSTRYBUTOREM,

 

ZWAŻYWSZY, ŻE


 1. LICENCJODAWCA
  podpisał umowę na dofinansowanie, (ze środków unijnych), projektu realizowanego
  pod nazwą handlową e-platforma zakupowa KONAL: „Usprawnienie procesów zakupów i
  rozwój sieci sprzedaży dzięki uruchomieniu zintegrowanego systemu zarządzania i
  e-biura w przedsiębiorstwie KONAL”. Umowa nr UDA-RPWM.07.02.02-28-005/11;

 2. Na
  bazie w/w umowy LICENCJODAWCA utworzył e-platformę zakupową dla branży okiennej
  o nazwie handlowej e-platforma KONAL i znajdującej się pod adresem
  internetowym: www.konal.net.pl

 3. LICENCJODAWCA
  jest właścicielem znaku towarowego KONAL;

 4. LICENCJODAWCA
  udzielił SPRZEDAWCY licencji na korzystanie z e-platformy zakupowej
  realizowanej w ramach projektu o których mowa w punkcie 1 oraz ustanawia
  SPRZEDAWCĘ wyłącznym operatorem e-platformy;

 5. Licencja
  udzielona SPRZEDAWCY obejmuje możliwość udzielania przez SPRZEDAWCĘ sublicencji
  podmiotom, które podpiszą niniejszą umowę;

 6. SPRZEDAWCA
  udziela DYSTRYBUTOROWI sublicencji na korzystanie z e-platformy w zakresie
  niezbędnym do współpracy i przewidzianym dla DYSTRYBUTORÓW;

 7. E-platforma
  działa na bazie internetu i dostępna jest pod adresem: www.konal.net.pl;

 8. DYSTRYBUTOR
  jako podmiot gospodarczy zarejestrowany zgodnie z prawem, spełnia warunki do
  wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy;

 9. DYSTRYBUTOR
  może korzystać ze znaków firmowych i towarowych Spółki jej emblematów, symboli niezbędnych
  dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

 10. W
  ramach niniejszej Umowy DYSTRYBUTOR upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur,
  bez podpisu;

 11. Wszelkie
  załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i traktowane są na równi z
  jej postanowieniami;

 12. Niniejsza
  Umowa zostaje zawarta celem ustalenia zasad i warunków współpracy pomiędzy
  stronami  umowy.

 

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE

 

Przedmiot umowy

§ 1


 1. Przedmiotem
  Umowy jest sprzedaż i dostawa towarów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ w ramach funkcjonowania
  e-platformy zakupowej KONAL w asortymencie dostępnym na e-platformie (zwanym
  dalej: stolarką otworową);

 2. DYSTRYBUTOR
  upoważniony jest do dalszej odsprzedaży towarów, we własnym imieniu;

 3. DYSTRYBUTOR
  podpisując niniejszą umowę ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcji
  dodatkowych e-platformy takich jak:

  1. Możliwość
   utworzenia własnej strony internetowej na bazie dostarczonego przez
   LICENCJODAWCĘ szablonu strony. Wzór szablonu strony internetowej
   dla sklepów i składów budowlanych pod adresem:
    www.przyklad.msb.net.pl.

Wzór szablonu strony internetowej dla salonów okiennych pod adresem: www.przyklad.konal.pl);


 1. Dostęp
  do serwera pocztowego z wystandaryzowanym adresem mailowym imię.nazwisko@konal.net.pl dla
  wszystkich pracowników DYSTRYBUTORA;

 2. Uczestnictwo
  w programie lojalnościowym skierowanym do klientów DYSTRYBUTORA;

 3. Możliwość
  zamieszczania towarów DYSTRYBUTORA na giełdzie towarowej;

 4. Dostęp
  do e-biura w systemie cloud computing wraz z dedykowanym (indywidualnym)
  miejscem na serwerze;

 5. Dostęp
  do modułu społecznościowego skierowanego dla branży okiennej wraz z możliwością
  założenia konta użytkowania;

 6. Dostęp
  do systemu małej księgowości z możliwością wystawiania faktur, dokumentów WZ,
  PZ oraz prowadzenia gospodarki magazynowej (swoich magazynów) przez
  DYSTRYBUTORA;

 7. Uczestnictwo
  w systemie prowizyjnym od pozyskanych przez DYSTRYBUTORA nowych członków do wspólnych
  zakupów na e-platformie;

 8. Wdrażanie
  funkcji dodatkowych e-platformy będzie realizowane zgodnie z harmonogramem
  określonym w umowie o dotacje, o której mowa w punkcie 1 preambuły. Harmonogram
  jest dostępny do wglądu w siedzibie Licencjodawcy lub u Przedstawicieli
  Regionalnych;

 

Obowiązki stron

§ 2


 1. SPRZEDAWCA
  zobowiązuje się do sprzedaży DYSTRYBUTOROWI określonej w jego zamówieniu stolarki
  otworowej a DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty za
  dostarczony towar;

 2. Każdorazowe
  zamówienie wynikać będzie z przeprowadzonej i zamkniętej kumulacji i stanowi
  integralną część niniejszej Umowy;

 3. Uczestniczenie
  w kumulacji do jej zakończenia traktowane jest jako złożenie zamówienia na daną
  stolarkę otworową;

 4. Podstawą
  do realizacji zamówienia i organizacji logistyki dostawy jest dostarczenie SPRZEDAWCY
  dowodu wpłaty za kupioną stolarkę otworową lub wpłata środków pieniężnych na
  rachunek bankowy przypisany DYSTRYBUTOROWI, o którym mowa w § 6 punkt 1
  niniejszej Umowy;

 

Login i hasło do e-platformy

§ 3


 1. DYSTRYBUTOR
  otrzymuje od SPRZEDAWCY osobisty login i hasło rejestracyjne potrzebne do
  korzystania z funkcji na e-platformie znajdującej się pod adresem www.konal.net.pl;

 2. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do nie ujawniania otrzymanego loginu i hasła osobom trzecim. W
  przypadku przekazania loginu i hasła osobom trzecim DYSTRYBUTOR ponosi
  odpowiedzialność za czynności jakie zostaną wykonane na e-platformie za
  pomocą  przekazanego loginu i hasła;

 3. SPRZEDAWCA
  nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w wyniku udostępnienia
  przez DYSTRYBUTORA loginu i hasła osobom trzecim;

 

Procedura składania zamówień na e-platformie

§ 4


 1. Każdorazowe
  zamówienie wynikać będzie z przeprowadzonej i zamkniętej kumulacji na
  e-platformie KONAL;

 2. Strony
  przyjmują następujący schemat składania zamówień:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. DYSTRYBUTOR
  składać będzie zamówienia wstępne na dostawę stolarki otworowej mailem na adres
  mailowy: zamowienia@konal.net.pl
  wraz z informacją telefoniczną w celu potwierdzenia, iż zamówienie dotarło do
  adresata. Kontakt telefoniczny: Bartosz Liebner, telefon komórkowy: (+48)
  662 085 899 lub Pan Krzysztof Piskorowski, telefon komórkowy: (+48)
  882 133 965, telefony stacjonarne: (23) 696 28 39;

 2. Każde
  zamówienie aby zostało uznane za zgodne z niniejszą umową, musi zawierać
  następujące dane:

a)    
konstrukcje
okienne wraz z ilością zgodnie z ich oznaczeniem na e-platformie;

b)    
w
przypadku zamówienia konstrukcji nie ujętych na e-platformie – DYSTRYBUTOR
powinien wskazać parametry przedmiotu zamówienia umożliwiające ich indywidualną
wycenę przez SPRZEDAWCĘ;


 1. SPRZEDAWCA
  potwierdza przyjęcie zamówienia oraz wyliczoną cenę w ciągu, do 24 godzin od
  wpływu zamówienia mailem na adres mailowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wpisać w kratki
każdą literę adresu mailowego oddzielnie lub na szarym tle)

…………………………………………………………………………………………………oraz telefon: ……………………………….………


 1. Podstawą
  do realizacji zamówienia i organizacji logistyki dostawy jest dostarczenie przez
  DYSTRYBUTORA do SPRZEDAWCY tzw.: zamówienia ostatecznego, które zawierać
  będzie:

a)    
pisemne
potwierdzenie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem jego numeru nadanego
przez e-platformę KONAL oraz

b)    
dowodu
wpłaty należności za zamówioną stolarkę otworową;


 1. Ostateczne zamówienie, o którym mowa w punkcie 5
  powyżej lub rezygnacja z realizacji zamówienia DYSTRYBUTOR składać będzie w terminie
  do 24 godzin od otrzymania wyceny od 
  SPRZEDAWCY mailem na adres mailowy: zamowienia@konal.net.pl wraz z
  informacją telefoniczną w celu potwierdzenia, iż zamówienie dotarło do
  adresata. Kontakt telefoniczny: Bartosz Liebner, telefon komórkowy: (+48)
  662 085 899 lub Pan Krzysztof Piskorowski, telefon komórkowy: (+48)
  882 133 965, telefony stacjonarne: (23) 696 28 39;

 

Logistyka i terminy dostaw

§ 5


 1. Miejscem
  wykonania umowy jest magazyn SPRZEDAWCY;

 2. Koszty
  dostawy zamówionych na e-platformie okien pokrywane będą przez:

a)    
SPRZEDAWCĘ
– w przypadku zamówienia towaru powyżej minimum logistycznego, który będzie
każdorazowo określany w przeprowadzanych kumulacjach na e-platformie;

b)    
DYSTRYBUTORA
– w przypadku własnego odbioru z magazynu SPRZEDAWCY;


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązany jest do oceny jakościowej i ilościowej i podpisania dokumentu WZ w
  momencie odbioru towaru;

 2. DYSTRYBUTOR
  ma możliwość zgłoszenia, w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych, po
  odbiorze każdej transzy dostawy towaru, wszystkich braków nie wyszczególnionych
  w dokumencie WZ, nieprawidłowości i wad fabrycznych.

 3. STRONY
  ustalają następujące terminy realizacji zamówień na dostawę stolarki okiennej:

a)    
Okna
elewacyjne białe oraz kolory standardowe (wyszczególnione w cenniku SPRZEDAWCY)
– termin realizacji zamówienia: 14 dni + 7 dni na dostawę;

b)    
Okna
elewacyjne w kolorach niestandardowych oraz w nieprostokątnych kształtach –
termin realizacji zamówienia: na podstawie ustaleń indywidualnych,


 1. W
  przypadku realizacji  dostawy  transportem SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTOR obowiązany  jest do:

a)    
rozładowania
dostarczonej stolarki otworowej na koszt własny;

b)    
dostarczenia
SPRZEDAWCY następujących informacji:

- imię i
nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostarczanej stolarki otworowej;

-
telefon do osoby odbierającej (min. 2 numery telefoniczne);

-
adres dostawy w tym uwagi utrudniające dojazd np.: wąska brama wjazdowa, firma
w przejściu podziemnym, piaszczysta droga dojazdowa itp.

-
możliwe godziny dostawy;

 

Rozliczenia pomiędzy stronami

§ 6


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do wpłaty należnej SPRZEDAWCY kwoty za zamówioną stolarkę
  otworową w następujący sposób:

a)     na konto w BRE Banku o numerze: 84 1140 1111 0000 4151 3200 1250

b)     bezpośrednio  do 
kasy SPRZEDAWCY;


 1. Za
  datę zapłaty uważa się dzień wpływu należnej kwoty na konto lub do kasy
  SPRZEDAWCY; 

 2. Strony
  ustalają następujące terminy płatności na zakup stolarki okiennej dostępnej na
  e-platformie KONAL:

a)    
Przedpłata
w wysokości kwoty netto zamówienia;

b)    
Pozostała
kwota, to jest kwota VAT - w terminie do 4 dni po dostawie;


 1. Płatność
  przy dostawie lub z odroczonym terminem jest możliwa tylko i wyłącznie po
  spełnieniu następujących założeń:

a)    
pozytywnej
akceptacji tej formy płatności przez obie strony umowy;

b)    
pozytywnej
akceptacji udzielonej przez ubezpieczyciela to jest firmę EULER HERMES;

c)    
podpisaniu
aneksu do niniejszej umowy;


 1. Potwierdzeniem
  dokonanej wpłaty będzie pocztowy dowód przelewu, potwierdzenie bankowe przelewu
  lub dowód KP;

 2. DYSTRYBUTOR oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i
  otrzymywania faktur VAT, ich duplikatów oraz korekt i upoważnia SPRZEDAWCĘ do
  wystawiania faktur VAT bez podpisu;

 3. Dane
  wpisywane na dokumentach zapłaty:

W rubryce „odbiorca”
wpisujemy:

B2B.net S.A

Ulica Jeleńska 56

13-230 Lidzbark

NIP: 5711707392

W rubryce „tytuł
przelewu” wpisujemy:

Numer
klienta, numer zamówienia

W rubryce „numer konta
odbiorcy” wpisujemy:

Numer
konta jaki został nadany klientowi w niniejszej umowie i został zapisany w § 6
p.1a

 

§ 7


 1. SPRZEDAWCA
  zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, pomimo wniesienia
  wpłaty i złożenia zamówienia ostatecznego w przypadku istnienia zaległości płatniczych
  DYSTRYBUTORA wobec SPRZEDAWCY;

 2. W
  przypadku określonym w ust.1, wniesiona wpłata zaliczona zostaje na poczet
  zaległości płatniczych z okresu poprzedniego.

 3. Wnoszone
  bieżące wpłaty (bez względu na dyspozycje DYSTRYBUTORA) będą zarachowane na
  poczet jego zobowiązań, według kolejności ustalonej przez SPRZEDAWCĘ;

 4. SPRZEDAWCA
  dopuszcza możliwość negocjowania indywidualnych terminów zapłaty, które jednak wymagają
  każdorazowo odrębnego pisemnego aneksu do przedmiotowej Umowy;

 5. O
  każdej zmianie adresu i innych zmianach istotnych dla statusu prawnego DYSTRYBUTORA,
  jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCĘ;

 

§ 8


 1. W
  przypadku zaistnienia zaległości płatniczych DYSTRYBUTORA względem SPRZEDAWCY
  ponad terminy określone w niniejszej umowie i aneksach do umowy, SPRZEDAWCA
  przekaże windykację należności do firmy windykacyjnej EULER HERMES na koszt
  DYSTRYBUTORA;

 2. Wezwania
  do zapłaty wysyłane do DYSTRYBUTORA będą wysyłane na adres wskazany przez
  DYSTRYBUTORA w niniejszej Umowie;

 3. Odmowa
  przyjęcia wezwania bądź niepodjęcie go w terminie równoznaczne jest z
  doręczeniem wezwania do zapłaty.

 

Gwarancje

§ 9


 1. Strony
  ustalają, iż gwarancja na sprzedawane towary na e-platformie KONAL, www.konal.net.pl, (towary  z branży budowlanej) obejmuje gwarancję
  udzielaną przez producentów danych towarów;

 2. Odpowiedzialność
  SPRZEDAWCY inna niż z gwarancji producenta wynikać będzie z zapisów kodeksu
  cywilnego;

 3. SPRZEDAWCA
  zastrzega sobie 14 - dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od daty
  dostarczenia przez DYSTRYBUTORA wadliwego towaru lub zgłoszenia reklamacji,
  chyba, że rozpatrzenie reklamacji wymaga szczegółowych specjalistycznych badań
  lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, wówczas termin rozpatrzenia reklamacji
  wydłuża się do 30 dni, jednocześnie SPRZEDAWCA zastrzega niniejszym, że
  przedłużenie 14 dniowego terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji nie
  uchybia treści niniejszej umowy ani nie powoduje uznania reklamacji za
  uzasadnioną;

 4. W
  przypadku uzasadnionej reklamacji DYSTRYBUTOR może żądać wymiany wadliwego
  towaru na koszt SPRZEDAWCY.

 5. Strony
  ustalają, iż na sprzedawaną stolarkę okienną SPRZEDAWCA udziela gwarancji zgodnie
  z gwarancją, która będzie dostarczona wraz z oknami;

 6. Wady
  w sprzedanym towarze usuwa producent danego towaru w porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ.
  W takim przypadku DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego
  poinformowania SPRZEDAWCY o rodzaju usterek lub wad oraz adresu gdzie znajduje
  się wadliwa stolarka otworowa;

 7. Proste
  reklamacje na okna elewacyjne usuwane są we własnym zakresie przez DYSTRYBUTORA
  z tytułu posiadania statusu autoryzowanego dealera. Strony ustalają, iż proste
  reklamacje dotyczą następujących przypadków/sytuacji:

a)    
wymiana
pakietów szybowych;

b)    
wymiana
uszczelek;

c)    
regulacja
okuć;

d)    
wymiana
klamki;

e)    
wymiana
i ewentualne uzupełnianie okucia;

f)     
wymiana
listew przyszybowych;

g)    
usuwanie
drobnych zarysowań przy pomocy korektorów lub cosmofenu;

h)    
wymiana
skrzydła i ościeżnicy;


 1. Gwarancja
  nie obejmuje uszkodzeń towarów powstałych w czasie transportu realizowanego
  środkami DYSTRYBUTORA;

 2. Strony
  umowy ustalają, iż stolarka otworowa, która nie została w 100% opłacona nie
  jest objęta gwarancją;

 

Dodatkowe obowiązki DYSTRYBUTORA przy sprzedaży
stolarki okiennej

§ 10


 1. DYSTRYBUTOR
  zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności przy sprzedaży stolarki
  okiennej:

a)    
wyłożenia
materiałów reklamowych lub próbek okien (po ich otrzymaniu od SPRZEDAWCY) w
sposób zapewniający nieskrępowany dostęp dla klientów - w punktach handlowych
DYSTRYBUTORA;

b)    
składowania
stolarki okiennej w punktach handlowych DYSTRYBUTORA w sposób zabezpieczający
ją przed  zniszczeniem lub uszkodzeniem;

c)    
stosowania
cen sprzedaży nie wyższych niż w cenniku udostępnionym przez SPRZEDAWCĘ;

d)    
prowadzenia
działalności handlowej w lokalu o należytej estetyce, odpowiednio i czytelnie
oznakowanym oraz otwartym w wyznaczonych godzinach;

e)    
prowadzenia
własnej grupy montażowej lub do współpracy z zewnętrznymi grupami montażowymi,
co do których DYSTRYBUTOR ma obowiązek sprawdzenia ich wiarygodności i podpisanie
z nimi umowy;

f)     
rozładunku dostarczanej stolarki okiennej na własny
koszt w przypadku realizacji dostawy transportem SPRZEDAWCY;

 

Znaki towarowe, reklama

§ 11


 1. DYSTRYBUTOR
  zorganizuje, w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ, odpowiednią ekspozycję znaku
  towarowego SPRZEDAWCY to jest znaku KONAL w siedzibie swojej firmy oraz
  współpracujących punktach sprzedaży;

 2. Wzór
  znaku towarowego:

 


 1. Koszty
  ekspozycji pokrywa SPRZEDAWCA;

 2. SPRZEDAWCA
  poprzez podpisanie niniejszej umowy upoważnia DYSTRYBUTORA do posługiwania się
  nazwą i znakiem graficznym SPRZEDAWCY;

 

Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania

§ 12


 1. Umowę
  niniejszą strony zawierają na czas nieograniczony;

 2. Każdej
  ze stron Umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem
  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca z
  zachowaniem formy pisemnej;

 3. W
  przypadku naruszenia przez DYSTRYBUTORA istotnych warunków Umowy, a w
  szczególności w razie  powtarzającej się
  zwłoki z zapłatą należności za przedmiot dostawy, SPRZEDAWCA może rozwiązać Umowę
  ze skutkiem natychmiastowym;

 

Pozostałe postanowienia

§ 13


 1. DYSTRYBUTOR
  nie może przekazać stronie trzeciej praw i obowiązków wynikających z niniejszej
  umowy, bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY;

 2. Strony
  nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie
  zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jeżeli niewykonanie nastąpiło na
  skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą
  okoliczność, która zachodzi po podpisaniu niniejszej umowy i jest niezależna od
  woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie
  można uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenie administracyjne, wojny,
  strajki itp.;

 3. SPRZEDAWCA
  nie odpowiada ponadto za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań oraz
  opóźnień w ich wykonaniu wynikających z kryzysu na rynku ropy, PCV, szkła, okuć
  oraz innych dziedzin związanych z produkcją okien;

 4. W
  sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają
  przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich przepisów prawa polskiego;

 5. Wszelkie
  spory wynikłe z realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
  wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzyga sąd
  właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY;

 6. Jeżeli jedna z klauzuli umowy jest lub będzie prawnie
  nieważna, pozostałe klauzule są nadal obowiązujące;

 7. Każda
  zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej.

 8. Umowę
  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
  stron.

 9. SPRZEDAWCA
  oświadcza, iż osobą kontaktową w sprawie zapisów i realizacji niniejszej umowy
  jest:

a)    
Imię
nazwisko: Bartosz Liebner, Kierownik Projektu e-platformy KONAL;

b)    
Telefony
kontaktowe: komórkowy: (+48) 662 085 899, stacjonarny: (23) 696
28 39;

c)    
Adres
poczty elektronicznej (e-mail): bartosz.liebner@konal.net.pl;


 1. DYSTRYBUTOR
  oświadcza, iż osobą kontaktową w sprawie zapisów niniejszej umowy jest:

a)    
Imię
nazwisko ……………………………….…………………………………………..……., stanowisko ……………….…………

b)    
Adres
mailowy + telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wpisać w kratki
każdą literę adresu mailowego oddzielnie lub na szarym tle)

……………………………………………………………………………………………….. oraz telefon: ……………………………….………

    

LICENCJODAWCA                                                                SPRZEDAWCA                                             DYSTRYBUTOR

 

 

 

 

 

_____________________                                                                    _______________________                                _________________________

Zbigniew
Twardowski                                                           Jolanta Jasionowska                                           
Czytelne podpisy osób

Prezes
Zarządu                                                                     Członek Zarządu                                                  
reprezentujących Dystrybutora

Fabryka
Okien KONAL S.A.                                                 B2B.net S.A.

 

 

 

 

 

 

___________________________                                        _________________________                            __________________________

Pieczątka firmowa Licencjodawcy                                        Pieczątka
firmowa Sprzedawcy
                            Pieczątka firmowa Dystrybutora

Jak działamy?

Opublikowano: [2013-05-23]
Kategoria: O nas
Odpowiedź:

 

  

JAK ZAMAWIAĆ

 

POWRÓT

Jak mogę zamówić towar na e-platformie?

Opublikowano: [2013-05-23]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

Instrukcja "JAK ZAMAWIAĆ" do pobrania w formacie PDF : pobierz (PDF)

Poniżej 8 kroków opisujących proces zamówienia i złożenia zamówienia do Fabryki.

KROK 1


1. Przejdź do zakładki  i wpisz: login i hasło. Następnie wybierz . Jeśli nie posiadasz konta skontaktuj się z operatorami platformy.

 

KROK 2


 2. Po zalogowaniu w górnym pasku MENU pojawiły się dodatkowe funkcje. Aby zrobić ofertę/zamówienie wybierz pasek  / .

 

KROK 3


 3. W oknie wpisz ogólne dane Twojego zamówienia takie jak: imię i nazwisko klienta oraz opis produkt jaki  chcesz mu zaoferować.

     Po wpisaniu danych podstawowych wybierz

 

KROK 4


 4. Podstrona rozwinęła się o produkty dostępne na platformie Konal.  Wybierz produkt jaki interesuje Twojego klienta  (np. Okna Brugmann Premium kolor
     jednostronny).

 

KROK 5


 5.  a) Po wybraniu produktu wybierz z listy kontrukcję jaką jest zainteresowany klient (np.okno jednoskrzydłowe RU ) .

      b) Wpisz wymiary, wybierz kolor uszczelki, wybierz kierunek otwierania,  wybierz kolor okna.

      c) W prawym oknie wpisz ilość konstrukcji.

      d) Następnie wybierz dodaj.

 

KROK 6


 6.  Po wybraniu dodaj program automatycznie przeniósł nas do zakładki koszy zamówień. W zakładce Twój koszyk pokazane są wszystkie konstrukcje jakie dodaliśmy w        
      danym 
zamówieniu/ofercie dla klienta. Jeżeli chcemy dodać kolejną pozycje wybieramy zakladke  . Aby wydrukować Ofertę dla klienta „klikamy”  
      zakładkę

 

KROK 7


7. Po wybraniu zakładki wydruk zamówienia dla Klienta (oferta)Program automatycznie przełącza nas w zakładkę dane oferty w której

   uzupełniamy takie dane jak :  Imię nazwisko/Nazwa, Adres, Telefon kontaktowy,  Termin dostawy, Rabat jaki damy klientowi.

   Wybierz drukuj aby wygenerować wydruk.

 

KROK 8


 8.  Program wygenerował nam dokument w formie PDF , który możemy wydrukować dla klienta lub wyslać pocztą elektroniczną.

 
Jeżeli chcemy zaakceptowaną ofertę wysłać do fabryki w celu zamówienia wracamy do zakładki Zamówienia Twój koszyk wybieramy zakładkę . Zamówienie po wybraniu zakładki wydruk zamówienia produkcyjnego automatycznie wysyłane jest do fabryki.

 

 

JAK DZIAŁAMY

  

OFERTY

 

POWRÓT

Osoby/firmy/salony okienne zainteresowane przystąpieniem do sieci prosimy o KONTAKT:

E - platforma KONAL - Centrala
     
Podstawowe dane firmy:
Fabryka Okien KONAL SA

Wielki Łęck 81a
13-230 Lidzbark
KRS: 0000394387
NIP: 5711692348
Regon: 519650561
biuro@konal.net.pl
www.wgrupietaniej.net
www.facebook.pl
www.B2Bnetwork.pl
         Zarząd Spółki:
Reprezentacja jednoosobowa: 

Zbigniew Twardowski - Prezes Zarządu
Wioletta Twardowska - Członek Zarządu

Dział Zamówień:
Marek Rudziński

marek.rudzinski@konal.pl
zamowienia@konal.net.pl
telefon komórkowy: (+48) 600 906 261
telefon stacjonarny: (23) 696 28 39 
         Współpraca z salonami okiennymi:
Bartosz Liebner - Kierownik

bartosz.liebner@konal.net.pl
telefon komórkowy: (+48) 662 085 899

Operatorzy e-platformy:
Katarzyna Karda - Operator
katarzyna.karda@konal.net.pl
telefon komórkowy: (+48) 882 133 965
     
         
         
       
Osoby zainteresowane wizytą Przedstawiciela Regionalnego w siedzibie swojej firmy prosimy o kontakt:
Pan Bartosz Liebner:

bartosz.liebner@konal.net.pl
telefon komórkowy: +48 662 085 899
telefon stacjonarny: (23) 696 28 39
     
 

Czym jest e-platforma KONAL?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: O nas
Odpowiedź:

Platforma zakupowa KONAL to miejsce, gdzie niezrzeszone salony okienne typu MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą kupować towar w cenach „mega hurtowych” czyli w cenach produkcji z niewielką marżą producenta. Ceny produkcji właściwe dla następujących materiałów: profil - Brugmann, okucie - WINKHAUS.

E-platforma to w dużym uproszeniu "spółdzielnia" firm handlujących oknami PCV, która negocjuje warunki zakupu towarów u producentów. Pobierz folder reklamowy e-platformy KONAL - plik w formacie PDF.


Jak zapłacić za towar?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

Za kupione okna za posrednictwem e-platformy KONAL należy płacić do spółki B2B.net S.A.

(40% na konto 60% przy odbiorze towaru warunki te są zmienne szczegóły u operatorów platformy)

Dane jakie nalezy wpisać na dokumentach zapłaty:

W rubryce „odbiorca” wpisujemy:
B2B.net S.A
ulica Jeleńska 56
13-230 Lidzbark
NIP: 5711707392

W rubryce „tytuł przelewu” wpisujemy:
Numer kumulacji za którą dokonywana jest płatność

W rubryce „numer konta odbiorcy” wpisujemy:
Numer konta jaki został nadany klientowi w umowie o współpracy i został zapisany w § 4 p.1 umowy

 

Jak wprowadzić towar do sprzedaży

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od producenta
Odpowiedź:

Jeśli produkujesz wyroby z branży stolarki otworowej (okna, drzwi, bramy) i chcesz, aby Twoje produkty były dostępne na e-platformie KONAL – skontaktuj się z nami:

Bartosz Liebner bartosz.liebner@konal.net.pl  telefon: (+48) 662 085 899

Katarzyna Karda katarzyna.karda@konal.net.pl telefon: (+48) 882 133 965

Oraz z siedzibą firmy, biuro@konal.pl  pod nr. tel: (23) 696 28 39

Wyślij nam swoje dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą.

Dzięki współpracy z e-platformą KONAL zyskasz:
1. nowy kanał sprzedaży/dystrybucji swoich wyrobów, dostępny 24 h i 7 dni w tygodniu
2. współpraca z siecią sprzedaży na terenie całego kraju (kilkaset punktów handlowych) 
3. bezpieczeństwo finansowe realizowanych transakcji (wszystkie nasze transakcje są ubezpieczone)
4. promocję swojej firmy i swoich produktów na platformie odwiedzanej kilkadziesiąt tysięcy razy miesięcznie.

Mam towar i chciałbym go sprzedawać za Waszym pośrednictwem – co muszę zrobić?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od producenta
Odpowiedź:

Aby sprzedawać towar za pośrednictwem e-platformy trzeba podpisać umowę o współpracy. W tym celu należy skontaktować się z:

Bartosz Liebner bartosz.liebner@konal.net.pl  telefon: (+48) 662 085 899

Katarzyna Karda katarzyna.karda@konal.net.pl telefon: (+48) 882 133 965

Oraz z siedzibą firmy, biuro@konal.net.pl  pod nr. tel: (23) 696 28 39

 

Na czym polega program lojalnościowy i ile muszę za niego płacić?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

Program lojalnościowy polega na zbieraniu punktów za dokonane zakupy za pośrednictwem e-platformy i wymianie tych punktów na nagrody rzeczowe. Analogicznie jak jest to stosowane na stacjach paliw.

Każdy Dystrybutor otrzyma oprogramowanie z programem lojalnościowym, które będzie skierowane do klientów detalicznych czyli do klientów naszych Dystrybutorów. Program będzie porównywalny z programami stosowanymi na stacjach paliw gdzie za uzbierane punkty można otrzymać nagrody rzeczowe. Punkty zbierane będą na kartach płatniczych wydawanych przez BRE Bank w systemie VISA. Projekt karty płatniczej a zarazem karty do zbierania punktów w programie lojalnościowym:

 

Koszty nagród i koszty dostawy nagród do odbiorcy pokrywa KONAL. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania programu lojalnościowego udzielają Przedstawiciele Regionalni.

 

Chciałbym zacząć współpracę - co mam zrobić?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

Aby rozpocząć współpracę należy skontaktować się z Przedstawicielem Regionalnym. Kontakt w zakładce ZNAJDŹ NAS.

Przedstawiciel Regionalny przyjedzie do Państwa firmy w terminie (maksymalnie) do 3 dni. Skompletuje dokumenty do podpisania umowy, omówi z Państwem treść umowy oraz zrobi szkolenie w zakresie składania zamówień na e-platformie.

Obsługa e-platformy w zakresie składania zamówień jest bardzo prosta i przypomina obsługę portali społecznościowych typu NASZA-KLASA czy FACEBOOK.

Zapraszamy do współpracy, zaufało nam już kilkaset mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Czy dodatkowe usługi np. strona internetowa są płatne?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

NIE – usługi dodatkowe nie są płatne.

Usługi dodatkowe są bezpłatne dla wszystkich firm, które podpiszą umowę o współpracy. W przypadku strony internetowej przygotowane zostały dwie wersje wizualizacyjne:
1) wzór szablonu strony internetowej dla sklepów i składów budowlanych pod adresem: www.przyklad.msb.net.pl
2) wzór szablonu strony internetowej dla salonów okiennych pod adresem: www.konal.pl

Czy podpisując umowę z e-platformą mam obowiązek dokonywania zakupów za jej pośrednictwem?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od delaerów
Odpowiedź:

NIE – nie ma takiego obowiązku. Podpisanie umowy powoduje tylko, iż:
1. 
otrzymujesz swój login i hasło do e-platformy.
2. 
możesz ale nie musisz uczestniczyć w kumulacjach
3. 
otrzymujesz (bezpłatnie) cały zestaw funkcji dodatkowych oferowanych przez e-platformę

Jakie są warunki płatności na e-platformie KONAL?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: Od dealerów
Odpowiedź:

W zakresie terminów płatnosci, każda z firm kupujacych towar na e-platformie ma 3 opcje do wyboru:
1. przedpłata
2. zapłata przy dostawie
3. zapłata z odroczonym terminem

Każda z w/w opcji jest opisana i szczegółowo zdefiniowana w umowie o współpracy.

Operator platformy KONAL, spółka B2B.net S.A. przygotowała program finansowania zakupów skierowany do naszych Dystrybutorów. Przykładowy koszt kredytu: kwota kredytu 20.000 zł, kredyt na okres 30 dni, kwota do spłaty: 20.161,81 zł. Dystrybutorzy zainteresowani krótkoterminowymi kredytami na zakup stolarki otworowej proszeni są o kontakt z Centralą.


Korzyści dla firm zarejestrowanych na e-platformie

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: O nas
Odpowiedź:

E-platforma daje możliwość robienia zakupów grupowych na następujące rodzaje towarów:
a) materiały budowlane
b) stolarka okienna (okna PCV)
c) szyby zespolone
d) materiały do produkcji okien

Korzyści dla Dystrybutora: 
Oszczędność na kosztach zakupu: [1] materiałów budowlanych do 10%, [2] na oknach PCW do 15%, [3] w przypadku szyb zespolonych oszczędność wynosi od 4% do 25% (mali i średni producenci kupują szyby w cenach od 52 zł do 67 zł- nasza oferta będzie na poziomie 50 lub 51 zł)

Wynajem brygad montażowych z różnych częściach kraju – reklamacje, regulacje + montaże dla klientów spoza regionu własnej działalności. 
Projekt w trakcie organizacji. Zakładany termin wprowadzenia w życie – wrzesień 2013 roku. Główne założenia projektu to dostęp do grup montażowych w każdej części kraju. Dostęp poprzez e-platformę KONAL. 

Korzyści dla Dystrybutora:
Większość firm handlujących stolarką okienną ma problemy związane z reklamacjami czy regulacjami jakie musi wykonać poza regionem swojego działania. Dostęp do bazy z brygadami montażowymi umożliwi dokonanie czynności serwisowych w krótkim terminie oraz przy minimalnych kosztach gdyż Dystrybutor nie będzie ponosił kosztu dojazdu do klienta. 

Pakiet usług z e-platformy MSB i KONAL 
W ramach każdej platformy Dystrybutor otrzymuje bezpłatnie następujące usługi:
a) Darmowa strona internetowa:
- salony okienne i producenci okien: wzór szablonu na stronie www.przyklad.konal.pl
- firmy budowlane: wzór szablonu na stronie www.przyklad.msb.net.pl
b) Firmowy adres mailowy (bez limitu pojemności serwera):
- salony okienne: wzór adresu mailowego imie.nazwisko@konal.net.pl
- firmy budowlane: wzór adresu mailowego imie.nazwisko@msb.net.pl
c) Program lojalnościowy skierowany do klientów Dystrybutora
d) Możliwość wystawiania produktów na giełdzie towarowej 
e) Dostęp do portalu społecznościowego skierowanego dla branży budowlanej
f) Oprogramowanie do obsługi małej księgowości.

Korzyści dla Dystrybutora:

Profesjonalna strona internetowa firmy Dystrybutora. Może to być nowy kanał informacji o firmie oraz nowy kanał sprzedaży. Usługi e-platformy zwiększają wiarygodności firmy oraz zwiększają skuteczność w pozyskiwaniu klientów (w szczególności program lojalnościowy).

Materiały reklamowe dla Dystrybutorów na dostawę stolarki okiennej 
Każda firma handlująca stolarką okienną powinna posiadać materiały informacyjne na temat sprzedawanych okien PCW. Nasi Dystrybutorzy mogą otrzymać bezpłatnie wydrukowane oferty na dostawę stolarki PCV oraz AL, które docelowo skierują do swoich klientów. 
Oferta na dostawę stolarki PCV - do pobrania
Oferta na dostawę stolarki AL - do pobrania

Korzyści dla Dystrybutora:

Bezpłatny, gotowy wzór oferty, wydrukowany w kolorze. Oszczędność kilkuset złotych miesięcznie

Pakiet usług Fabryki Okien KONAL
W ramach współpracy z e-platformami Fabryka Okien KONAL przygotowała pakiet usług dla Dystrybutorów, którzy obecnie handlują oknami lub chcą handlować oknami:
a) wykonanie montaży przy pomocy firmowych zespołów montażowych, 
b) dowóz zakupionych konstrukcji okiennych specjalistycznymi samochodami bezpośrednio na budowę,
c) przygotowywanie wycen stolarki otworowej na podstawie projektów od architekta,
d) przygotowywanie wycen na podstawie pomiarów, które doświadczeni inżynierowie wykonują na budowach,
e) pomoc marketingowa przy wprowadzeniu do oferty okien PCV

Korzyści dla Dystrybutora:

Dystrybutorzy bez doświadczenia w sprzedaży okien otrzymują pełny zakres usług związanych z obsługą klienta, który chce kupić okna PCV, od pomiarów do montażu. Dodatkowo wspieramy nowych Dystrybutorów w działaniach marketingowych. Dystrybutorzy z doświadczeniem mają możliwość skorzystania z pomocy przy trudnych wycenach, trudnych klientach lub przy spiętrzeniu prac w sezonie. E-platforma nie współpracuje z osobami fizycznymi, tylko z firmami dlatego też nie ma możliwości, aby klient był fakturowany przez e-platformę. Dystrybutor jest w 100% zabezpieczony przed „przejmowaniem” klientów. 

Łatwy w obsłudze program do wycen stolarki okiennej
Funkcjonalność e-platformy KONAL umożliwia dokonywanie wycen stolarki okiennej wraz z wydrukami spersonalizowanych ofert (możliwość definiowania: rysunki konstrukcji okiennych, nazwa i adres kupującego, adres dostawy, rabat udzielony przez Dystrybutora) 

Korzyści dla Dystrybutora:

Dystrybutor może wręczać swoim klientom profesjonalne, ładnie wydrukowane oferty z rysunkami co ułatwia pracę i przyczynia się do wzrostu wiarygodności Dystrybutora. 

Opracowany wzór wizytówek dla pracowników Dystrybutora
Na potrzeby Dystrybutorów mamy opracowany wzór wizytówek, który może być stosowany przez Dystrybutora i jego pracowników. Jest to ujednolicony wzór uwzględniający przynależności do największej w Polsce grupy zakupowej materiałów budowlanych. Wzory wizytówek są podzielone na Dystrybutorów z własnym logotypem oraz na Dystrybutorów bez logotypu.

 

Korzyści dla Dystrybutora:
Dystrybutor ma do dyspozycji unikalny wzór swoich wizytówek, ujednolicony wizerunek co przyczynia się do wzrostu wiarygodności na rynku.

Przynależność do grupy zakupowej
Dystrybutorzy zarejestrowani na e-platformach stają się częścią grupy zakupowej skupionej pod wspólnym znakiem towarowym MSB i/lub KONAL. 

Korzyści dla Dystrybutora:

Dystrybutor poprzez przynależność do grypy zakupowej uzyskuje możliwość otrzymania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Pomoc w zakresie wsparcia handlowego, wsparcia technicznego czy w ostateczności wsparcia finansowego. Przynależność do ogólnokrajowej grupy zakupowej zwiększa wiarygodność Dystrybutora na rynku. Dodatkowo Dystrybutor może uczestniczyć w szeregu szkoleniach oraz spotkaniach integracyjnych.

Możliwość zakupu stolarki okiennej lub materiałów budowlanych z 8% VAT
Zakup materiałów budowlanych lub stolarki okiennej połączone z usługami budowlanymi, które są świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub infrastruktury towarzyszącej, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy VAT może być rozliczane z 8% VAT.

Korzyści dla Dystrybutora:

Dystrybutor kupuje materiały budowlane o 15% taniej (liczone brutto) co skutkuje oszczędnościami w posiadanej bieżącej gotówce.

Do pobrania - Korzyści dla Dystrybutorów z przystąpienia do e-platformy.

Kto może kupować na e-platformie?

Opublikowano: [2012-01-09]
Kategoria: O nas
Odpowiedź:

E-platforma KONAL skierowana jest do każdego klienta biznesowego czyli do każdego kto posiada firmę lub prowadzi działalność gospodarczą.

Każdy podmiot gospodarczy może kupować na e-platformie – bez znaczenia na jego wielkość, siedzibę czy formę własności.

Strona 1 z 1 (14 rekordy)
Ilość rekordów na stronie:
v
Aktualności   |   O Firmie   |   Kumulacje   |   Giełda   |   Zamówienia   |   Skontaktuj się z nami...